ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ ЗА ЕКСКУРЗИИТЕ
НА TО ЧЕРВЕН КОРАЛ

РЕЗЕРВАЦИИ И ЗАПИСВАНЕ

Резервации за екскурзионните програми на ТО „Червен корал”се извършват в интернет страницата redcoral.bg, в офиса на фирмата или на тел 0878777349 . При записване в интернет страницата-на всяка оферта има резервационна форма и ние получаваме автоматично  по e-mail Вашето желание.
Записването става срещу внесен депозит в размер, посочен в офертите  за съответната  екскурзионна програма и сключен  Договор с клиент, който можете да изтеглите също от redcoral.bg-„Документи“.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Общо задължително условие за пътуване в чужбина е наличието на валиден паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването. За страните от Европейския съюз, Ви е необходима валидна лична карта. За деца под 18 год., които пътуват сами или с единия от родителите си, се изисква нотариално заверена декларация от родителите (родителя), които не пътуват с детето,че са съгласни детето им да пътува в чужбина по конкретната екскурзионна програма.
Чужди граждани, желаещи да пътуват с ТО Червен корал, трябва да се информират за визовия режим на техните страни със страните, включени в съответната екскурзионна програма.
За да бъдат изрядни Вашите документи във връзка с избраната от Вас програма, моля информирайте се за всички документи. Туроператорът не носи отговорност за липса на ваши документи.

ВИЗИ

За пътуване в държави, за които се изискват визи за български граждани. Туроператорът съдейства на клиента при изготвянето на документите и при представянето на необходимите документи в съответното посолство, в зависимост от изискванията на последното. Издаването на виза за съответната държава е в компетенцията единствено на посолството и не се гарантира и издава от Туроператора. Туроператорът само съдейства за необходимите визи.
В случай на отказ от страна на посолството, платените от клиента такси за издаване на визата не се връщат. За размера на таксите за издаване на визите Туроператорът може да Ви информира.

АНУЛАЦИИ

Анулациите за автобусни и самолетни пътувания са подробно описани в клиентския Договор.

ЦЕНИ

Цените са пакетни, съгласно предложените програми. Към всяка програма са посочени услугите, които са включени в пакетната цена на екскурзионните програми.  и съответно тези, които не фигурират в пакетната цена и се заплащат отделно. Всички допълнителни услуги, мероприятия и събития, посещения и др. по желание, се заявяват предварително и се заплащат отделно.
Туроператорът има право да прави промяна в цената на организираното пътуване по реда предвиден в клаузите на чл.34 от ЗТ.
За предлаганите от нас програми са в сила изисквания за минимален брой участници. ТО „Червен корал” си запазва правото да анулира конкретна екскурзионна програма в случай на недостигане на този минимален брой, като възстановява на клиента внесените до този момент суми съгласно договора.

ЗАСТРАХОВКИ

ТО/ТА„Червен корал” е сключва  медицинска застраховка „Помощ при пътуване ” за всички туристи, пътуващи по нашите екскурзионни програми в България и чужбина.

Съгласно чл.42 от Закона за Туризма ТО/ТА „Червен корал“ сключва и подновява всяка година Застраховка „Отговорност на туроператора-застрахователен договор за 2019 год. , сключен с EUROINS, който се намира в „Документи“ на страницата на Туроператора redcoral.bg.

ОТГОВОРНОСТИ

TO„Червен корал носи пълна отговорност за изпълнение на програмите и за качеството на предлаганите услуги.
Туроператорът не носи отговорност както за загубени или откраднати вещи или документи на туристите, така и за последствията при неспазване на законодателството на съответната държава от страна на туристите. В случай на нанесени щети от отделен турист или група туристи на хотелската база, автобусите или трети лица, то извършителят носи цялата отговорност за деянието си. Евентуалните щети се компенсират веднага от извършителя, а ако това не е възможно, се съставя протокол за нанесената щета и изплащането и от извършителя става в едноседмичен срок след завръщането на групата.
Туроператорът не носи отговорност при настъпването на обстоятелства извън неговия контрол, които пораждат промени в програмата или на форсмажорни обстоятелства (природни бедствия, военни действия, масови протести, стачки и др.), които възпрепятстват провеждането на конкретна екскурзионна програма.